De (juridische) voorwaarden

Voorwaarden dienstbetrekking

New Work Freelance verzorgt uiteraard de administratie voor jou als freelancer, maar wij zijn niet betrokken bij- noch verantwoordelijk voor de voorwaarden die jij overlegt met je opdrachtgever. Wel kom je, zodra je ingeschreven staat bij ons, op onze loonlijst te staan waarbij de verschuldigde (loonbelasting) en ZVW wordt ingehouden. Je komt via de figuur van het fictief werknemerschap als het ware bij ons in loondienst, maar wij zijn niet je werkgever.

Reglement van belastingen

Graag voorzien we je ook van belangrijke juridische informatie omtrent belastingen. De loonheffing en overige belastingen vallen ook onder de fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat wanneer er geen arbeidsovereenkomst is getekend tussen werknemer en werkgever, de aangewezen inhoudingsplichtige loonheffing mag inhouden en eventuele belastingpremies zal afdragen. Hierbij omschrijven we onze situatie als één die lijkt op de verhouding van werkgever-werknemer, maar onze overeenkomst verder geen kenmerken kent van een dergelijke arbeidsovereenkomst met gezag, loon en persoonlijke aard.

Voorwaarden fictieve dienstbetrekking

Als freelancer kies je er zelf voor om buiten een dienstbetrekking (werkgever-werknemer) allerlei werkzaamheden uit te voeren voor jouw opdrachtgever. Daarbij kies je er ook zelf voor om een fictieve dienstbetrekking aan te gaan met New Work Freelance. Alle verplichtingen en rechten die hieruit voortvloeien, waaronder het uitbesteden van administratie aan New Work Freelance en het laten regelen van belastingen door ons, zijn bij jou bekend.

Zo gaat het exact in zijn werk

Als freelancer (opdrachtnemer) kies jij ervoor om niet als werknemer, en dus buiten dienstbetrekking, werkzaamheden te verrichten voor een opdrachtgever waar jij zelf een overeenkomst mee aan gaat. New Work Freelance staat dus buiten deze overeenkomst. Wel regelen wij de belastingen en verdere administratie. Hierdoor ontstaat er een fictieve dienstbetrekking tussen jou als freelancer en New Work Freelance.

Als freelancer kom je met je opdrachtgever overeen dat de vergoeding op grond van de overeenkomst van opdracht door New Work Freelance aan de opdrachtgever gefactureerd wordt. Op verzoek van de opdrachtgever merkt New Work Freelance de door jou ontvangen vergoedingen aan als loon in de zin van de wet op de loonbelasting 1964. New Work Freelance zal loonheffing berekenen, inhouden en afdragen aan de belastingdienst en het resterende nettobedrag wordt vervolgens aan de freelancer uitbetaald.

Menu